Μας ήρθ' η άνοιξη πικρή,
Γρίβα, καημένι Γρίβα
και καλοκαίρι μαύρο
μας ήρθι κι ο χινόπωρος
Γρίβα, καημένι Γρίβα
πικρός φαρμακωμένος.
Μας ήρθι Φράγκους βασιλιάς
Γρίβα, καημένι Γρίβα
Φράγκους και Μπαρβαρέζους
Γρίβα, σε θέλ' ου βασιλιάς
Γρίβα, καημένι Γρίβα
Του τι με θέλ' ου κιαρατάς
Γρίβα, καημένι Γρίβα
Ανί με θέλει για καλό
Γρίβα, καημένι Γρίβα
να πάου καθώς είμι.
Κι αμα με θέλει για κακό
Γρίβα, καημένι Γρίβα
να ζώσω τ' άρματα μου


Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.