«Τ' έχεις, καημένι πλατάνι, και στέκεις μαραμένος,
με τις ριζούλις στο νερό, με του κουρμί στο χιόνι;»
«Ούλοι ριχνούν στις κλώνες μου και ούλοι στα κλοννάρια
κι αυτός ο γιρ-Αλή-πασάς ρίχνει στήνι καρδιά μου.»

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.