Ποια μάνα έχει δυό παιδιά στον πόλεμο στιλμένα;
Πες της να μην τα καρτερεί, να μην τα παντεχαίνει.
Τα παιδιά σκοτώθηκαν στο Δουμικό, στη ράχη.
Ο Δουμικός κατέβασε με ήλιο, με φεγγάρι.
Φέρνει λιθάρια ρίζινα, δέντρα ξερριζουμένα,
φέρνει και νια γλυκομηλιά τα μήλα φορτωμένη.

Απάνου στο κλοννάρι της δυ' αδέρφια 'γκαλιασμένα.
Γυρίζει το μικρότερο και λέει τον μεγάλου:
«Κράτα, 'δερφέ μ', να σε κρατού, να μην ξεχωριστούμε».

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.