Γαρούφας Δημήτριος, Σαρακατσάνικη Παράδοση, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1982

Γεωργάκας Δημήτριος, Περί των Σαρακατσαναίων της Θράκης,Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού και γλωσσικού Θησαυρού, Τόμος 12,1945-46

Καββαδίας Γεώργιος, Σαρακατσάνοι μια ελληνική ποιμενική κοινωνία, Εκδόσεις Λούση Μπρατζιώτη, Αθήνα 1996

Κουρεμένος Κ.Ε., Σαρακατσάνοι, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Αθήνα, 1984

Μακρής Ευρυπίδης, Ζωή και Παράδοση των Σαρακατσαναίων, Ιωάννινα, 1984

Μικελάκης Μάνος, Η εφήμερη αρχιτεκτονική των νομάδων στα οικομουσεία των Βαλκανείων, li­brary.tee.gr, πρόσβαση: 30-08-2019

Μουτσόπουλος Ν.Κ., Η περίκεντρη καλύβα των Σαρακατσάνων. Από τον κύκλο στο τετράγωνο., Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σαρακαταναίων Ελλάδας και Διασποράς, Εκδόσης Π.Ο.Σ.Σ., Αθήνα, 1986

Μποτός Α. Γιάννης, Η στάνη και το τσελιγκάτο. Οικονομική και κοινωνική οργάνωση, Αθήνα, 1982

Πρακτικά συνεδρίου Σερρών, Σαρακατσάνοι, ένας ελληνικός νομαδικός κτηνοτροφικός πληθυσμός, Αθήνα, 1985

Συράκης Δ., Η νομαδική κτηνοτροφία εν Ελλάδι, Γεωργικόν Δελτίον, Τόμος 12

Χατζημιχάλη Αγγελική, Σαρακατσάνοι, Τόμος Α, Αθήνα, 2007

Χατζημιχάλη Αγγελική, Σαρακατσάνοι, Τόμος Α, Αθήνα, 2010

Ψυχογιός Δημήτρης/Γεωργία Παπαπέτρου, Οι μετακινήσεις των νομαδικών κτηνοτρόφων, Α’ επιστημονικό Συνέδριο των Σαρακατσάνων, Σέρ- ρες, 1983

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.