η (άρθρο) =ίδιο και στα δύο γένη (αρσ. θηλ.),(η Γιάννους , η Γιαννούλα) 

ήβρα = βρήκα 

ήγκαιρο, ήγκυρου (κολάστρα)  =  πρωτόγαλα, το γάλα των πρώτων ημερών 

ήλιους = ήλιος 

ήμαν = ήμουν. 

ημερνά = σημερινά, της ημέρας. 

ημιράδι = τόπος που βγάζει καλό χορτάρι   

ήπατα = συκώτια,   σωματικές δυνάμεις 

ήρα  =  αγριόχορτο που φυτρώνει στα χωράφια και εμποδίζει 

ήρθει  =  ήρθε  

ηφκή  =  ευχή 

ηφκιρού  =  ευκαιρώ 

ηφκιώμι  =  εύχομαι

Από το βιβλίο του Ζήση Κατσαρίκα, «Σαρακατσάνικη Λαλιά»

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.